Styring og ledelse

Petro Arctic har et godt faglig og bredt sammensatt styre og ledergruppe som bistår medlemmene på forespørsel og ved behov.  Gruppen har meget god kompetanse på petroleumsprosjektene som er under utvikling eller i drift på nordnorsk sokkel.  Petro Arctic er også høringsinstans ved konsekvensutredninger og PUD behandlinger og har gode relasjoner til Olje- og Energidepartementet, politiske miljøer og lokale/regionale myndigheter.  Det er av avgjørende betydning at nordnorske interesser har gode talerør med faglig tyngde når petroleumsvirksomheten flytter nordover.    

Styreleder

Yngve Vassmyr - Tromsø

Managing director, Subsea7
Tel: +47 95 21 16 34
E-mail: yngve.vassmyr@subsea7.com

Styremedlem

Inger Lise Svendsen - Hammerfest
Markedssjef, Gagama Elektro
Tel: +47 90 67 68 53
E-mail: ils@gagama.no

Styremedlem

Bente Slåtto Steien - Harstad
Daglig leder, Heli-Team
Tel: +47 77 00 16 41
E-mail: bente.steien@heliteam.no


Styremedlem

Wenche Brennbakk - Mo i Rana
Markedssjef, Sintef Molab
Tel: +47 97 52 86 62
E-mail: wenche.brennbakk@sintefmolab.no

Styremedlem

Petter Bjørkli - Hammerfest
Markedssjef, Polarbase
Tel: +47 95 52 14 32
E-mail: 
petter.bjorkli@polarbase.no


Styremedlem

Alfred Hanssen - Tromsø
ARCEX Director, Professor, UiT
Tel: +47 45 25 55 93
E-mail:
alfred.hanssen@uit.no


1. vara

Heidi Johnsen - Tromsø
Utviklingsansvarlig, energi, Tromsø Havn
Tel: +47 
93 41 96 56
E-mail: 
hjo@tromso.havn.no

2. vara

Geir Otto Samuelsen - Bodø
Avdelingsleder, Multiconsult
Tel: +47 
99 27 68 54
E-mail: 
geir.otto.samuelsen@multiconsult.no

 
Kjell Giæver / Direktør

Kjell Giæver har lederansvaret i Petro Arctic og innehar ansvaret for strategisk planlegging, næringspolitisk arbeid og løpende prosjekter i regi av Petro Arctic. Key Account for Statoil. I tillegg har Kjell ansvar for og representerer Petro Arctic i mange av de fora og organer Petro Arctic deltar i.  I tillegg arbeider Kjell med spesielle tiltak rettet mot medlemmene knyttet til kompetanseheving, profilering osv.

E-post: kg@petroarctic.no
Tel: +47 951 54 900


Nina Kivijervi Jonassen / Prosjektdirektør

Nina Jonassen har hovedansvaret for økonomistyring, nyhetsformidling, arrangementer og medlemsoppfølging i Petro Arctic. Hun er også key account for Eni Norge AS og Goliat-prosjektet, samt at hun har oppfølging av Snøhvit og Johan Castberg. Nina innehar også prosjektledelsen i ulike prosjekter og har en sentral rolle i nettverksbygging mellom utbygger/ hovedkontraktører og medlemmer i Petro Arctic.
 

E-post: nkj@petroarctic.no
Tel: +47 971 66 647

Svein Hoel

Svein har lang erfaring fra offshore petroleumsvirksomhet. Han representerer Petro Arctic i Troms med spesielt ansvar for Tromsø.  

E-post: svein.hoel@sveinhoel.no
Tel: +47 913 20 858
Andreas Inselseth

Andreas Inselseth ble ansatt i Kunnskapsparken Helgeland i februar 2016. Han er utdannet Sivilingeniør innenfor Geofag og Petroleumsteknologi ved NTNU i Trondheim. Han representerer Petro Arctic på Helgeland.

E-post: ai(at)kph.no
Tel: +47 412 07 147

Petro Arctic

Org. nr.  885249272
Enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 9.desember 1997, sist endret på årsmøte 27.02.07 

§ 1
Petroarctic er en interesseorganisasjon for bedrifter og andre som ønsker å drive næringsvirksomhet rettet mot petroleumsprosjekt i Nord-Norge og Nordvest Russland  Medlemsskap  innvilges  av styret ved simpelt flertall etter søknad. Medlemmene har ikke noe ansvar for foreningens forpliktelser ut over medlemskontingenten. 
Foreningen vil ha ideelt formål og ikke direkte bidra til økonomiske fordeler for medlemmene eller seg selv.  

§ 2  FORMÅL
Petroarctic skal arbeide for at størst mulig andel av leveranser av varer og tjenester til petroleumsprosjekt i Nord-Norge og Nordvest Russland går til medlemmene.

Petroarctic skal være en felles koordinator for medlemsbedriftene i arbeidet for å legge til rette for forretningsmessig forbindelse med utbyggerne og deres kontraktspartnere. 

Petroarctic skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter, for på den måten å skape optimale rammebetingelser for medlemmene. 

Petroarctic skal arbeide for at medlemmene får nødvendig kompetanse og utviklingsmuligheter som setter dem i stand til å være konkurransedyktige og lønnsomme. 

Petroarctic skal aktivt bidra til markedsføring av medlemsbedriftene overfor aktørene og deres kontraktspartnere. 

§ 3   ÅRSMØTE 
Foreningens øverste myndighet er årsmøte.   Årsmøte er åpent for alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år. 

Årsmøtet velger selv ordfører og sekretær.  Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 1. mai i Hammerfest.  Første gang i 1999.  Innkalling foretas skriftlig av styret med 14 dagers varsel.

Medlemmene skal varsles om tidspunkt for årsmøte i god tid, slik at de innen en frist på 3 uker kan melde saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte.
Med innkalling til ordinært årsmøte skal medfølge:

·      Saksliste
·      årsberetning
·      revidert regnskap 

På ordinært årsmøte behandles styrets beretning om foreningens virksomhet, det foregående års reviderte regnskaper, revisors beretning, styrehonorar samt fastsette medlemskontingent for kommende år og foreta valg på styre, styreleder,  revisor og valgkomite. 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når:
·      styret finner det nødvendig
·      minst 3 av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig krav om det 

Med innkallingen til ekstraordinært årsmøte, som skal skje skriftlig minst en uke før møtet avholdes, skal det følge en orientering fra styret om årsaken til at ekstraordinært årsmøte avholdes.
 
§ 4       STYRET
Petroarctic ledes av et styre på 6 representanter med 3 vararepresentanter. Styreleder og styret med vararepresentanter velges på årsmøtet
Styret og styreleder velges for 2 år av gangen. Vararepresentanter velges for ett år. Styret velger selv nestleder. I tilfelle stemmelikhet avgjøres styresakene ved lederens dobbelstemme. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Hvis styreleder er til stede er styret beslutningsdyktig når minst 2 styremedlemmer også møter.

Styret har myndighet til å foreta ansettelser eller inngå avtaler om kjøp av tjenester. Styret kan meddele prokura og tilbakekalle slik med øyeblikkelig virkning. Foreningens signatur innehas av styreleder eller 2 av styrets medlemmer i fellesskap.

§ 5       SEKRETARIAT 
Petroarctic skal ha et sekretariat . Sekretariat-tjenesten kan leies inn. Kontorsted skal være  Hammerfest.    

§ 6       VEDTEKSENDRINGER
Endringer av vedtektene avgjøres av årsmøte med 2/3 flertall. 
Medlemmene skal informeres om forslag til vedtektsendringer minimum 3 uker før årsmøte. 

§ 7       FORENINGENS OPPLØSNING
Årsmøte kan beslutte oppløsning etter at forslag derom minst 3 måneder før er blitt kunngjort for medlemmene. Til gyldig beslutning om foreningens oppløsning kreves 2/3 flertall.  Når oppløsning er besluttet skal aktiva realiseres og eventuelt gjeld innfris. Eventuelle verdier skal tilfalle annen ideel organisasjon eller det offentlige. 

§ 8       EKSKLUSJON
Medlemmene plikter å overholde foreningens vedtekter og andre vedtak gjort på årsmøte. Ved alvorlige brudd på foreningens vedtekter eller de retningslinjer som gjelder for foreningens medlemmer, har styret anledning til å ekskludere medlemmer. 

§ 9      SERVICEAVGIFT 
Årsmøte fastsetter serviceavgiften for inneværende år.  Ved styrets forslag om serviceavgift skal det legges vekt på at avgiften skal være differensiert etter medlemsbedriftenes størrelse. Den fastsatte avgift skal betales innen den frist som bestemmes av foreningens styre. 
Medlemmer som ikke har meldt seg ut skriftlig innen en måned før årsskiftet må betale serviceavgiften for kommende år. 


Visjon 

 • Petro Arctic skal være leverandørnettverket for petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel og i Barentshavet 
 • Petro Arctic skal være en foretrukket samarbeidspartner for oljeselskapene som opererer i dette området
 • Leverandørindustrien i Nord-Norge skal utvikle seg i takt med at petroleumsvirksomheten vokser i området.     

Hovedmål

 • Petro Arctic skal arbeide for at størst mulig andel av leveranser av varer og tjenester til petroleumsprosjekt på nordnorsk sokkel og i Barentshavet går til medlemmene. 
 • På mellomlang sikt skal et utvalg av nordnorsk leverandørindustri bli nasjonale og etter hvert globale leverandører.
 • Petro Arctic skal arbeide for bedre rammebetingelser og forutsigbare og stabile vilkår for petroleumsaktivitetene i nord. 

Delmål

 • PA skal være en felles koordinator for medlemsbedriftene i arbeidet for å legge til rette for forretningsmessig forbindelse med utbyggerne og deres kontraktspartnere.  
 • PA skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter, for på den måten å skape optimale rammebetingelser for medlemmene.
 • PA skal arbeide for at medlemmene får nødvendig kompetanse, kapasitet  og økonomisk robusthet  som setter dem i stand til å være konkurransedyktige som leverandører til petroleumsvirksomheten.
 • PA skal arbeide for at operatørselskapene legger bedre til rette for konkurranse i leverandørmarkedet fra nordnorsk leverandørindustri.  
 • PA skal aktivt bidra til markedsføring av medlemsbedriftene overfor aktørene og deres kontraktspartnere. 
 • PA skal arbeide for at nye felt på nordnorsk sokkel får en utbyggingsløsning som er realistisk og gir størst ringvirkninger for medlemsbedriftene.  
 • PA skal arbeide for at driftsorganisasjonene til nye felt i produksjon i nord blir lokalisert i Nord-Norge
 • PA skal arbeide for at all operativ serviceaktivitet rettet mot innsamling av data, leteboring og produksjon i nord skal opereres, styres og serves fra nordnorske baser.

Årsmøte i Petro Arctic


Årsmøtet er Petro Arctic sitt høyeste styrende organ og arrangeres
 i midten av mars hvert år.

På denne lenken finner du relevante dokumenter til Petro Arctic sine årsmøter: Årsmøtedokumenter.
NB! Krever innlogging.